× รายการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 if you want.
พิกัดโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษุโลก เขต 3
ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับอนุบาล - มัยธมศึกษาปีที่ 3 ระดับอนุบาล - มัยธมศึกษาศึกษาปีที่ 6
ข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษุโลก เขต 3

167

จำนวนโรงเรียน

0

ครูและบุคลกรทางการศึกษา

22,403

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 1/2560

25

ข้อมูลโรงเรียนเฉพาะ

1,602

จำนวนห้องเรียน ปีการศึกษา 1/2560
ข้อมูลโรงเรียน
ลำดับ รหัส SMISS ชื่อโรงเรียน Name School ผู้อำนวยการ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
1 65030001 บ้านนาเมือง Bannamuang นางเรณู บุญเสรฐ นครชุม นครไทย พิษณุโลก 65120
2 65030002 บ้านนาฟองแดง Bannafogdag ว่าง นครชุม นครไทย พิษณุโลก 65120
3 65030003 บ้านนาขุมคัน bannakhumkan ว่าง นครชุม นครไทย พิษณุโลก 65120
4 65030004 บ้านนาทุ่งใหญ่ bannatoongyai นางปริยภัทร สุขเทียบ นครชุม นครไทย พิษณุโลก 65120
5 65030005 นครไทยวิทยาคม nakhonthaiwittakom นายสุขสันติ์ จิตต์อ่อนน้อม นครไทย นครไทย พิษณุโลก 65120
6 65030006 บ้านหนองน้ำสร้าง Bannongnumsang School นายสุรพล บุญเกิด นครไทย นครไทย พิษณุโลก 65120
7 65030007 บ้านหนองลาน Bannonglan นายนิเวช อินสุวอ นครไทย นครไทย พิษณุโลก 65120
8 65030008 ประชาสงเคราะห์พิทยา prachasongkropittayaschool นายศุภกร สุทธิ นาบัว นครไทย พิษณุโลก 65120
9 65030009 ภูขัดรวมไทยพัฒนา Phukhad romthai phattana นายวรเดช ป้องคุ้ม นาบัว นครไทย พิษณุโลก 65120
10 65030010 กัลยาณิวัฒนา 1 Kallayaniwattana 1 นายทนันชัย อินทนาชัย นาบัว นครไทย พิษณุโลก 65120
11 65030011 บ้านนาไก่เขี่ย Bannakaikhia นายธราพงศ์ สุเทียนทอง นาบัว นครไทย พิษณุโลก 65120
12 65030012 บ้านน้ำลอม BANNAMLOM นายสุรเกียรติ อินกอง นาบัว นครไทย พิษณุโลก 65120
13 65030013 บ้านนาคล้าย Bannakal School - นาบัว นครไทย พิษณุโลก 65120
14 65030014 บ้านบุ่งผลำ Banbungplums - น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก 65120
15 65030015 บ้านน้ำกุ่ม Bannamkhum นายวสุภัค จันทร์บรรจง น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก 65120
16 65030016 บ้านนาแฝก bannaphaek ว่าง น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก 65120
17 65030017 บ้านท่าหินลาด BANTAHINLAD นายสมศักดิ์ งูนิ่ม เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 65120
18 65030018 ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา chumchon 8 ratuthitpittaya นายธำรงศักดิ์ บุญเรือง เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 65120
19 65030019 บ้านหนองแห้ว banhonghew ว่าง เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 65120
20 65030020 บ้านโป่งกะเฌอ phongkacher นายสุเนตร สุขาจารย์ เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 65120
21 65030021 บ้านห้วยตีนตั่ง Huay -tin-tang นายจำนัน เมืองพระฝาง เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 65120
22 65030022 บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) RONGKLAWITTAYA SUBSCHOOL OF BANHUAINAMSAI SCHOOL นายสมปอง เกษประสิทธิ์ เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 65120
23 65030023 บ้านห้วยน้ำไซ BANHAUYNAMSAI SCHOOL นายสมปอง เกษประสิทธิ์ เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 65120
24 65030024 ชุมชน 17 บ้านนาตาดี chumchon 17 bannatadee นายธระพงษ์ แม่งมา บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 65120
25 65030025 สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง Sahapreangngankranfaifanakhonluang นายพีรพงษ์ คงหนองลาน บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 65120
26 65030026 บ้านป่ารวก Ban Paroug นายสุเทพ แก้ววงหิว บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 65120
27 65030027 บ้านน้ำเลา บุญเลิ่ง กองจิว บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 65120
28 65030028 บ้านบ่อโพธิ์ Banbaopoo ว่าง บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 65120
29 65030029 บ้านน้ำคลาด BANNAMCLAD SCHOOL นายทวีป เคลือบพ่วง บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก 65120
30 65030030 บ้านหนองกระดาษ BANNONGKRADAD นายสุรพล บุญเกิด บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก 65120
31 65030031 บ้านป่าซ่าน BANPASAN นายทวีป เคลือบพ่วง บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก 65120
32 65030032 บ้านพร้าว Banpraw นางสาวนัยน์ปพร ปิ่นทอง บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก 65120
33 65030033 บ้านห้วยทรายทอง Banhuaysaitong School นายสุจิน ธนะสัมบัน บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก 65120
34 65030034 บ้านแยง BANYAENG นายลือศักดิ์ สิทธิธูรณ์ บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก 65120
35 65030035 บ้านเข็กใหญ่ Ban Khekyai School นายเอกศักดิ์ ทองรัตน์ บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก 65120
36 65030036 เกษตรสุขราษฎร์บำรุง KASETSUKRATBUMRUNG ว่าที่ร้อยตรีสมจิตร รอดเรือง บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก 65120
37 65030037 บ้านถ้ำพริก THUMPRIK นายอาดูล อำปลอด บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก 65120
38 65030038 บ้านหนองหิน BANNONGHIN นายสิงห์เพชร สุทธิ บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก 65120
39 65030039 บ้านแก่งทุ่ง Bankangtung นายสุฐิพงษ์ สุทธิ บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 65120
40 65030040 บ้านยางโกลน Banyangklon นายอิทธิพล สุขรัง ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก 65120
41 65030041 บ้านบุ่งตารอด Banbungtarod อภัย สุทธิ ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก 65120
42 65030042 บ้านบุ่งปลาฝา banbungplafar กระจ่าง ศรีทอง ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก 65120
43 65030043 บ้านกกม่วง Bankokmeangschool บรรยา มิ่งแก้ว ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก 65120
44 65030044 บ้านน้ำพริก bannumprik นายบุญส่ง ตุ่นเงิน ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก 65120
45 65030045 บางยางพัฒนา Bangyangpattana นายนิรันต์ ทองสรวง หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 65120
46 65030046 บ้านน้ำตาก Bannumtak นายนิรันต์ ทองสรวง หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 65120
47 65030047 บ้านหลังเขา Banlangkhao นายกระจ่าง ศรีทอง หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 65120
48 65030048 บ้านหนองกะท้าว Nongkathao นายดำรงศักดิ์ มั่นคง หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 65120
49 65030049 บ้านนาโพธิ์นาจาน Baannaponajan นายสวรรค์ เพิ่มพรม หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 65120
50 65030050 บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ Bankangwakanghai school นายสุวัฒน์ สายยืด หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 65120
51 65030051 บ้านนาหนอง bannanong นายธีรวัฒน์ พร้าโต หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 65120
52 65030052 วิทยสัมพันธ์ Wittayasampun นายมนต์สัณธ์ สุขสวัสดิ์ ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 65120
53 65030053 บ้านป่าคาย Banphakai นายสมพร แก้วต่าย ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 65120
54 65030054 บ้านห้วยเฮี้ย banhuaihia นายปิยพันธุ์ พลัง ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 65120
55 65030055 บ้านห้วยกอกพัฒนา Banhueikokphatthana นายปิยพันธ์ พลัง ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 65120
56 65030056 ศิริราษฎร์พัฒนา SIRIRAJPATTANA นายกรีฑา วิชัยดิษฐ์ ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 65120
57 65030058 บ้านลาดคื้อ BANLADKUE นายนพดล แสนขวา ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 65120
58 65030059 บ้านห้วยทรายเหนือ Banhuaisainuea นายธรรมจักร์ มีผดุง ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 65120
59 65030060 บ้านชาติตระการ Banchattakan นายอภิศักดิ์ ฟองจางวาง ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก 65170
60 65030061 บ้านนาเปอะ BANNAPER SCHOOL นางเตือนใจ โพธิ์ทอง ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก 65170
61 65030062 บ้านปากรอง banpakrong นายอภิศักดิ์ แตงอ่ำ ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก 65170
62 65030063 บ้านนาจาน Nachan ว่าที่ ร้อยตรีคัมภีร์ ทองจันทร์ ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก 65170
63 65030064 บ้านท่าสะแก Bantasakae นายสุรัตน์ จันทะคุณ ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก 65170
64 65030065 บ้านห้วยท้องฟาน banhuaithongfanschool นายสมชัย ทองปลิว ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก 65170
65 65030066 บ้านขอนสองสลึง bankhonsongsalung นายสุรัตน์ จันทะคุณ รก.ผอ. ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก 65170
66 65030068 บ้านน้ำจวง bannumchuang นายอำนาจ รักประกิจ บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 65170
67 65030069 บ้านร่มเกล้า Banromklao นายมงคล แท้สูงเนิน บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 65170
68 65030070 บ้านนาตอน naton ว่าที่ รต.คัมภีร์ ทองจันทร์ บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 65170
69 65030071 บ้านขุนน้ำคับ bankhunnumkub สิบเอกชัยชาญ น้อยนัน บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 65170
70 65030072 บ้านขวดน้ำมัน Ban Kuadnaman นายภูลิขิต ประทีปคีรี บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 65170
71 65030073 วัดบ่อภาค Watbopak นายอนันต์ แก้วแจ่ม บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 65170
72 65030075 ชุมชนวัดบ้านดง chumchonwatbandong นายสมริด จำนงค์ศรี บ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก 65170
73 65030076 บ้านน้ำทองน้อย Namthongnoi นายสุทิพย์ สุราษฎร์มณี บ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก 65170
74 65030077 บ้านห้วยน้ำปลา BANHUAYNAMPLA SCHOOL นายสมริด จำนงค์ศรี บ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก 65170
75 65030078 บ้านนาหล่ม Ban Nalom นายณรงค์ศักดิ์ สีหะวงษ์ บ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก 65170
76 65030079 บ้านเนินทอง ban noentong นายณรงค์ศักดิ์ สีหะวงษ์ บ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก 65170
77 65030080 บ้านเนินสุวรรณ ban noensuwan นายสุนัน แก้วมาก บ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก 65170
78 65030081 บ้านห้วยเหิน Ban huayhern นายนวภัทร แสงปัญญา ป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก 65170
79 65030082 บ้านนาล้อม BAN NALOM SCHOOL นายเกษม สารมโน ป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก 65170
80 65030083 บ้านน้ำภาคน้อย Bannampaknoi นายแสวง เมฆแสงสี (รักษาราชการแทน) ป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก 65170
81 65030084 บ้านป่าแดง Banpadaeng นายแสวง เมฆแสงสี ป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก 65170
82 65030085 บ้านสวนเมี่ยง Bansuanmiang นางราตรี เงื่องจันทอง สวนเมี่ยง ชาติตระการ พิษณุโลก 65170
83 65030086 บ้านห้วยช้างแทง BANHUAYCHANGTANG นายสุริยัน ชัยพันธุ์ สวนเมี่ยง ชาติตระการ พิษณุโลก 65170
84 65030087 บ้านหนองขาหย่าง bannongkhayang นายถวิล สระทองตัน สวนเมี่ยง ชาติตระการ พิษณุโลก 65170
85 65030088 บ้านห้วยหมากหล่ำ huai-mak-lam - สวนเมี่ยง ชาติตระการ พิษณุโลก 65170
86 65030089 บ้านโคกใหญ่ BANKOKYAI นางสาวศิวานิส แจ่มโถง สวนเมี่ยง ชาติตระการ พิษณุโลก 65170
87 65030090 บ้านแก่งบัวคำ kangbuekam ว่าง สวนเมี่ยง ชาติตระการ พิษณุโลก 65170
88 65030091 วัดท้องโพลง watthongpong นายอานันท์ แจ่มจุ้ย ดงประคำ พรหมพิราม พิษณุโลก 65180
89 65030092 วัดทุ่งตาเปรี้ยว watthungtapriew นายไวยวุฒิ คำมา ดงประคำ พรหมพิราม พิษณุโลก 65180
90 65030093 วัดสมอสุวรรณาราม Watsamorsuwannaram นายดอกรัก ช่วยหลำ ดงประคำ พรหมพิราม พิษณุโลก 65180
91 65030094 วัดวังงิ้วงาม WATWANGNGIONGAM นายพลายงาม บุญญะ ดงประคำ พรหมพิราม พิษณุโลก 65180
92 65030095 บ้านคลองตกวิทยา Banklongtok นายชูเดช หาญทองช่วง ดงประคำ พรหมพิราม พิษณุโลก 65180
93 65030096 วัดเขาน้อย watkaonoi นายอำนาจ ตินะมาตร ดงประคำ พรหมพิราม พิษณุโลก 65180
94 65030097 บ้านหนองไผ่ BANNONGPHAI นายชาญยุทธ ด่านสัมฤทธิ์ ตลุกเทียม พรหมพิราม พิษณุโลก 65180
95 65030098 ผดุงวิทยา phadungwitaya นายทวี แย้มดี ตลุกเทียม พรหมพิราม พิษณุโลก 65180
96 65030099 หนองสะแกประชานุกูล Nongsakae school นายยวน กองจิว ตลุกเทียม พรหมพิราม พิษณุโลก 65180
97 65030100 วัดเซิงหวาย Wat Choeng Wai - ตลุกเทียม พรหมพิราม พิษณุโลก 65180
98 65030101 วัดหนองมะคัง watnongmakang มานัส ผิวพรรณ์ ทับยายเชียง พรหมพิราม พิษณุโลก 65150
99 65030102 วัดทับยายเชียง Vattapyaychai นายอนุชา บรรทัดทอง ทับยายเชียง พรหมพิราม พิษณุโลก 65150
100 65030103 ทับยายเชียงวิทยา TAPYAICHAINGWITTAYA นายปัญญา แย้มเสมอ ทับยายเชียง พรหมพิราม พิษณุโลก 65150
101 65030104 วัดนาขุม WATNAKHUM นายบรรพต มีเงิน ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก 65150
102 65030105 วัดเมมสุวรรณาราม WAT-MEM-SU-WON-NA-RAM นายวัชรินทร์ ทับทองหลาง ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก 65150
103 65030106 วัดท่าช้าง WATTHACHANG นางบุญทิ น่วมบาง ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก 65150
104 65030107 วัดหนองหม้อแกง Watnongmorkang นายวีรยุทธ พิทักษ์พูลศิลป์ ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก 65150
105 65030108 ราษฎร์สามัคคี Rassamakee นายอุดม น่วมบาง ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก 65150
106 65030109 ประชาสามัคคี Prachasamukke นายปรีชา ตุนาโป่ง ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก 65150
107 65030110 ราษฎร์บำรุง Rasdrbumrung นายสมโรจน์ ศรีไกรวัชร ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก 65150
108 65030112 วัดห้วยดั้ง wathuaydung นายเกษมศักดิ์ มากเมือง พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 65150
109 65030113 วัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์) Watsapanhin นางกุณฑลี ชัยนนถี พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 65150
110 65030114 ศึกษากุลบุตร suksakulabud นายสรศักดิ์ ฉิมศรี พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 65150
111 65030115 วัดหางไหล Wathanglai นายสุวัฒน์ วรรณปัตย์ มะต้อง พรหมพิราม พิษณุโลก 65180
112 65030116 วัดสนามไชย watsanamchai นางจรัญญา ทองหล้า มะต้อง พรหมพิราม พิษณุโลก 65180
113 65030117 มะต้องประชาสรรค์ MATONGPRACHASUN นายชอบ ดิษฐ์แก้ว มะต้อง พรหมพิราม พิษณุโลก 65180
114 65030118 บ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) Banpasak School ดร.สุเชษฐ์ เรือนก้อน มะต้อง พรหมพิราม พิษณุโลก 65180
115 65030119 บ้านมะต้อง Banmatong นายชาตรี ดากล่อม มะต้อง พรหมพิราม พิษณุโลก 65180
116 65030120 วัดมะตูม Watmatoom - มะตูม พรหมพิราม พิษณุโลก 65150
117 65030121 ชุมชนดิฎฐอำรุง Ditumroong นายบุญเสริม สระทองจันทร์ มะตูม พรหมพิราม พิษณุโลก 65150
118 65030122 วัดวังมะด่าน watwangmadan นายอำนาจ อ้วนอินทร์ วงฆ้อง พรหมพิราม พิษณุโลก 65180
119 65030123 วัดธรรมาราม Tummaram นายวันชัย ยังเอี่ยม วงฆ้อง พรหมพิราม พิษณุโลก 65180
120 65030124 ราษฎร์ศรัทธาวิทยา Radsutthawittaya นายณรงค์ อยู่ยังเกตุ วงฆ้อง พรหมพิราม พิษณุโลก 65180
121 65030125 วัดย่านยาวประชานุกูล watyanyaowphachanukool นายวัฒนะ โปร่งนุช วงฆ้อง พรหมพิราม พิษณุโลก 65180
122 65030126 วัดท่าสี่ร้อย Wattaseeroy นายประดุง เที่ยงน้อย วงฆ้อง พรหมพิราม พิษณุโลก 65180
123 65030127 วัดวงฆ้อง Watwongkong นายสมศ้กดิ์ บุญขำ วงฆ้อง พรหมพิราม พิษณุโลก 65180
124 65030128 วัดหัวเขาสมอคร้า WATHUAKHAOSAMOKRA นางสาวอุบล จำปาทอง วงฆ้อง พรหมพิราม พิษณุโลก 65180
125 65030129 วัดวังไม้แก่น watwangmaikan นายเชิดชาย ผิวเงิน วังวน พรหมพิราม พิษณุโลก 65150
126 65030130 วัดวังวน vatvangvon นายประทวน ร่มส้มซ่า วังวน พรหมพิราม พิษณุโลก 65150
127 65030131 บ้านคลองทำเนียบ Banklongthamneab นายจิระชัย ราชภักดี วังวน พรหมพิราม พิษณุโลก 65150
128 65030132 บ้านหนองห้าง BANNHONGHANG 0 วังวน พรหมพิราม พิษณุโลก 65150
129 65030133 บ้านบึงธรรมโรง Ban Boungthammarong นายประทวน ร่มส้มซ่า ศรีภิรมย์ พรหมพิราม พิษณุโลก 65180
130 65030134 ศรีภิรมย์พิทยา Sripirompittaya นายรุ่ง จันทร์ทอง ศรีภิรมย์ พรหมพิราม พิษณุโลก 65180
131 65030135 วัดคลองมะเกลือ watklongmaklue นายคำรณ อินทร์ยัง ศรีภิรมย์ พรหมพิราม พิษณุโลก 65180
132 65030136 บ้านบุ่งวิทยา BANBUNGWITTAYA นายทูลใจ ศรีพรหม ศรีภิรมย์ พรหมพิราม พิษณุโลก 65180
133 65030138 บ้านบึงวิทยา banbuengwittaya นายสมพร จันตูม ศรีภิรมย์ พรหมพิราม พิษณุโลก 65180
134 65030139 วัดหาดใหญ่ Wathadyai นายณธกร วัฒนาจรัสแสง หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก 65150
135 65030140 วัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล) watklongtan school นายวิชิต ปานอยู่ หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก 65150
136 65030141 ชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) chum chon wat yankhat นายมาโนชญ์ ธีระเพ็ญแสง หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก 65150
137 65030142 บ้านหาดใหญ่ Banhadyai นายสุพจน์ อินทสิทธิ์ หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก 65150
138 65030144 ประชาอุปถัมภ์ Prachaupatum นายสมาน โพธิ์ทองมา หอกลอง พรหมพิราม พิษณุโลก 65150
139 65030145 วัดหอกลอง Wathoklong school นางอุไรพรรณ บุญยะรัตน์ หอกลอง พรหมพิราม พิษณุโลก 65150
140 65030146 วัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์) Watkrabang Mank-kalaram(Pisarnprachasan) นายสามารถ กอนอยู่ หอกลอง พรหมพิราม พิษณุโลก 65150
141 65030147 ห้วยปลาไหล huayplalai นายสมคะเน วาศวิท คันโช้ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160
142 65030148 วัดคันโช้ง watkunchong นายธีรพล อิ่มหมี คันโช้ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160
143 65030149 บ้านน้ำโจน bannumjon นายอำนวย แดงโสภณ รักษาราชการแทน คันโช้ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160
144 65030150 บ้านแก่งคันนา Kaengkanna นายอำนวย แดงโสภณ คันโช้ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160
145 65030151 บ้านห้วยเจียง Ban Huai jiang School นายสวัสดิ์ เอี่ยมชม คันโช้ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160
146 65030152 บ้านหนองกระบาก Baan Nongkrabak นางสาววิจิตรา ฟักคง คันโช้ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160
147 65030153 วัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา) Thongthae จ่าสิบเอก นินนาท ชำนาญยา ท้อแท้ วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160
148 65030154 วัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์) laokwan school นางสาววิจิตรา ฟักคง ท้อแท้ วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160
149 65030155 บ้านท่ากระดุน Bantagadun นายพงษ์ศักดิ์ บุญเหลือ ท้อแท้ วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160
150 65030156 บ้านหนองมะคัง(จ่างอนุสรณ์) BANNHONGMAKANG นายธวัช อินจำปา ท้อแท้ วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160
151 65030157 วัดเสนาสน์ watsanas นายสุวรรณ ฮองกุล ท่างาม วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160
152 65030158 บ้านหนองปลิง Bannongpling นายนิยม ขำช้าง ท่างาม วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160
153 65030159 เขาไร่ศรีราชา KAORAI SRIRACHA นายสมชาย อินแตง ท่างาม วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160
154 65030160 ชุมชนบ้านท่างาม Choomchonbanthangam นายไพรสันติ์ จันทร์สุริย์ ท่างาม วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160
155 65030161 วัดนาขาม watnakham นายอำนาจ ตรงเจริญ บ้านยาง วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160
156 65030162 บ้านแก่งเจ็ดแคว BANKANGJETKWAR นายวันชัย แสงลา บ้านยาง วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160
157 65030163 วัดน้ำคบ watnamkob นายสมศักดิ์ ชุ่มกลัด บ้านยาง วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160
158 65030164 แก่งบ้านยางป่าคาย Gangbanyangpakay นายชัยรัชต์ ไมตรีจิตร์ บ้านยาง วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160
159 65030165 บ้านน้ำหักศึกษา BANNUMHAK SUKSA นายสมศักดิ์ คุ้มพงษ์ บ้านยาง วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160
160 65030166 บ้านคลองช้าง Banchlongchang นางรัตนา กุลคง วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160
161 65030167 บ้านเนินมะคึด banneanmakud นางณัฐธยาน์ ชมภูน้อย วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160
162 65030168 บ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) bamrungwutwittaya นายวินัย คีรินทร์ วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160
163 65030169 วัดโบสถ์ watbot นายเกรียงศักดิ์ เนื้อสีจัน วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160
164 65030170 บ้านชาน ฺBanchan นายอนามโย ภูสถาน หินลาด วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160
165 65030171 วัดบ้านน้อย watbannoi school นายวัชรวิทย์ บัณฑิตภูริทัต หินลาด วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160
166 65030172 วัดหินลาด Wathinlad นายกิจ พานทอง หินลาด วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160
167 65030173 บ้านท่าหนองปากพาน BANTHANONGPAKPAN นายวิเชียร ปานอยู่ หินลาด วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160
  ชื่อโรงเรียน Name School ชื่อผู้บริหาร ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์